SFT pisze do JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach kampanii mającej na celu ograniczyć wpływy chińskiej propagandy na niezależne ośrodki naukowe na świecie, które dokonywane są za pośrednictwem sieci Instytutów Konfucjusza, Dyrektorka Wykonawcza Students for a Free Tibet wystosowała list do Rektora Uniwersytetu Jagielońskiego, który współpracuje blisko z jednym z Instytutów działających przy polskich uczelniach.

Instytuty Konfucjusza a propaganda Chin:
Istnieją liczne, doskonale udokumentowane przykłady zagrożeń dla swobody wypowiedzi, w tym ograniczanie tematów badań naukowych i zawartości materiałów dydaktycznych dotyczących Tybetu i praw człowieka w Chinach, jakie odnotowano w instytucjach współpracujących z Instytutami Konfucjusza.
June Teufel Dreyer, wykładowczyni chińskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej na University of Miami opowiedziała reporterowi dziennika New York Times w 2002 r. o rosnących obawach specjalistów w tematyce Chin. Dotyczą one cenzurowania przez IK na uczelniach wszelkich tematów uznawanych za „delikatne” dla rządu chińskiego. „Do wykładowców dochodzą sugestie, aby nie mówić o Dalajlamie ani nie zapraszać go spotkania ze studentami. Tybet, Tajwan, rosnąca potęga militarna Chin, przepychanki frakcyjne na szczytach władz chińskich — to wszystko zakazane tematy.” Profesor Bruce Lincoln z University of Chicago wyraził wręcz identyczne obawy w październiku 2014 r., mówiąc, że wykładowcy z ramienia IK są doskonale „przeszkoleni w gaszeniu wszelkich dyskusji o Tybecie czy masakrze studentów na Placu Tiananmen w 1989 r., jeśli tylko jakiś student odważy się poruszyć te tematy na zajęciach.”

Oprócz powyższych przykładów zakładamy, że w ramach współpracy przedstawiciele Państwa uczelni będą zmuszeni podpisać z Hanban umowę o zachowaniu poufności. Artykuł 5 tej umowy „stanowi, iż działania Instytutu Konfucjusza muszą być zgodne ze zwyczajami, przepisami prawa i innymi zasadami państwa chińskiego jak również instytucji goszczącej.” Innymi słowy, wymaga on po prostu od pracowników IK i współpracujących wykładowców postępowania zgodnie z literą prawa chińskiego, które zawiera zapisy jawnie zaprzeczające demokratycznym zasadom wolności wyrażania poglądów, wolności religijnej oraz przepisom dotyczącym praw człowieka obowiązującym w Stanach Zjednoczonych [państwie XXX]. W 2012 r. Komisja ds. Praw Człowieka Prowincji Ontario (Ontario Human Rights Commission) złożyła skargę przeciwko McMaster University w Kanadzie, gdy okazało się, że polityka zatrudniania pracowników IK na uczelnianym kampusie wykluczała wszelkie związki kandydatów z prześladowaną w Chinach wspólnotą duchową Falun Gong.

W obliczu rosnącej świadomości zagrożenia ze strony IK dla wolności nauczania, niezależnego dochodzenia faktów oraz dla praw człowieka na uczelniach w USA, zarówno University of Chicago i Pennsylvania State University zakończyły współpracę z Instytutem Konfucjusza odpowiednio dnia 25 września i 1 października 1 2014 r. Podobnie postąpiono w Kanadzie: członkowie zarządu największej krajowej rady uczelnianej przyjęli ogromną większością głosów decyzję o unieważnieniu potencjalnej umowy, w myśl której IK mogłyby swobodnie działać w szkołach średnich w Toronto (Ontario).

Treść listu do Rektora UJ:

Jagiellonian University 
March 20, 2015 
Dear Rector Prof. Dr Hab. Med. Wojciech Nowak,  
I am writing with regards to Jagiellonian University's partnership with the Confucius Institute (CI). Members of our organization are concerned that the proven connection between the CI and the Chinese government poses a serious threat to academic freedom and freedom of expression at your institution.

Our organization, Students For a Free Tibet, is the largest international youth-based Tibetan advocacy group with 70,000 members in 40 countries around the world. We advocate for Tibetans’ fundamental rights and freedom through education-building, grassroots organizing, and strategic campaigning. The global network of CI is operated by the Chinese Language Council International, commonly known as Hanban, an institution that is controlled by Chinese government officials. Jagiellonian University therefore risks being associated with a government that not only censors discussion about human rights abuses in Tibet, but actively promotes political propaganda on the topic.
Examples of threats to freedom of speech, including restrictions on research topics and teaching materials about Tibet and human rights in China, at institutions that host a CI are well documented. June Teufel Dreyer, who teaches Chinese government and foreign policy at Miami University, told the New York Time in 2002 about growing concerns amongst China specialists of how CIs were censoring topics deemed “sensitive” to the Chinese government in academic institutions. “You’re told not to discuss the Dalai Lama or to invite the Dalai Lama to campus. Tibet, Taiwan, China’s military buildup, factional fights inside the Chinese leadership — these are all off limits.” University of Chicago professor, Bruce Lincoln echoed these concerns in October 2014, saying that CI teachers are “trained to stop any conversations about Tibet or the 1989 massacre in Tiananmen Square if students raise the topics in class.”

In addition to these examples, it is presumed that representatives of your university would have signed a nondisclosure agreement with Hanban as part of your partnership. Article 5 of this agreement “requires that Confucius Institute activities conform to the customs, laws and regulations of China as well as those of the host institution’s country.” This article clearly requires CI staff and fellows to abide by Chinese law, which includes statutes that contradict free expression, religious freedom and the human rights law of Poland. In 2012, a complaint was filed against McMaster University in Canada by the Ontario Human Rights Commission when it was discovered that the hiring policies of the campus’s CI banned association with the spiritual group Falun Gong.

In light of the growing attention to the threat to academic freedom, independent inquiry, and human rights that CIs pose at American universities and colleges, the University of Chicago and Pennsylvania State University ended their Confucius Institute partnerships on September 25 and October 1st, 2014 respectively. Similar action was taken in Canada where trustees of the largest school board in the country voted overwhelmingly to cancel a potential deal that would have incorporated CIs into secondary schools across Toronto, Ontario.

Students for a Free Tibet representatives would like to meet you to discuss the steps you are taking to ensure your university is not violating its own standards of academic freedom and freedom of expression and to discuss how we can support you in taking the right step to protect your institution’s academic integrity.

Sincerely,
 Tenzin Dolkar
Executive Director
Students for a Free Tibet International བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ།